Home

Welkom op de site van de Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park.

Het Gedenkbos is gelegen in een deel van het Schiebroekse Park. De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park zet zich in om, met behulp van sponsors, de aanplant van bomen mogelijk te maken.

Bewoners van Schiebroek en/of mensen die een boom willen planten voor een dierbare voor wie Schiebroek veel betekende, worden zo in staat gesteld om voor een redelijk bedrag een boom te planten.

In 2009 is begonnen met de aanleg van het bos. Sinds enige jaren ontfermt de Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park zich over de aanvragen, de fondswerving en de aanplant voor het bos. Het onderhoud van het bos is de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam.

Nieuws maart 2022

Stormschade aan het Gedenkbos

De ongekend hevige stormen van 18 tot en met 20 februari hebben grote schade aangericht aan bomen, ook in het Gedenkbos. Daar viel een boom vanaf de rand van het bedrijventerrein over een zestal bomen van het Gedenkbos heen.

De bomen werden daardoor ontwricht. De gemeente heeft toegezegd zo spoedig mogelijk het gevallen hout te verwijderen en de gedenkbomen recht te zetten en, indien nodig, te vervangen.

Over ons

 
Doelstelling
De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park heeft ten doel het Gedenkbos verder te ontwikkelen door bomen aan te planten tegen een voor een ieder bereikbare prijs en onderhandelt daartoe met kwekers over een gunstige aanschafprijs.
 
De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park tracht de noodzakelijke financiën te verkrijgen door middel van fondswerving, donaties en andere bijdragen van particulieren, overheden en instanties. Het streven is om een jaarlijkse aanplant (waaronder begrepen vervanging) van tenminste tien à twintig bomen per keer mogelijk te maken.
 
Het bestuur van de Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning. Er zijn geen personen betrokken bij de stichting die aanspraak zouden kunnen maken op enige vorm van beloning.
 
Bestuurssamenstelling
Hr. R.P. Vermeulen, voorzitter
Mw. M. van Seventer-Krans, secretaris
Hr. J.A. van Arkel, penningmeester
 
Contactgegevens
Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park
Ringdijk 67, 3053 KS Rotterdam
 
 
 
 
 

RSIN-nummer: 852053940

Kamer van Koophandel:  56278136

 
 

Hoe vraagt u een boom aan?

Indien u een boom wenst aan te planten in het Gedenkbos Schiebroekse Park kunt u een aanvraag indienen bij: Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park, Ringdijk 67, 3053 KS Rotterdam of via e-mail: info@gedenkbosschiebroeksepark.nl

In uw aanvraag moeten de volgende gegevens staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • een omschrijving voor wie u een boom wilt aanplanten
  • de reden waarom u kiest voor een boom in Schiebroek.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanvraag neemt de stichting contact met u op om u te informeren of plaatsing van een boom voor u mogelijk is. Tevens wordt u geïnformeerd over de termijn waarop dit mogelijkerwijs zal plaatsvinden. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheden die de stichting heeft tot het verwerven van financiën en de grootte van een eventuele wachtlijst.

De stichting streeft er naar jaarlijks in het plantseizoen twintig bomen aan te planten. Ongeveer twee maanden voor aanplant van uw aangevraagde boom neemt de stichting schriftelijk contact met u op om te vragen of aanplant op dat moment gewenst is. Bij die gelegenheid wordt dan tevens om de tekst voor de gedenkplaat en de betaling van uw bijdrage in de kosten verzocht.

Nadere informatie

In het Gedenkbos worden bomen aangeplant van de soort Prunus Avium Plena, een laagblijvende rijkbloeiende prunus. Bij aanplant wordt tevens een paaltje met daarop een koperkleurig gedenkplaatje met tekst bijgeplaatst. Aan de aanvrager wordt € 150,- in rekening gebracht als bijdrage in de kosten hiervan.

De boom heeft bij plaatsing een stamdikte van 14/16 cm. en wordt aangeplant door een gediplomeerd hovenier die ook gedurende een jaar de nazorg verricht. Mocht de boom gedurende die tijd niet aanslaan en dientengevolge teloorgaan, dan wordt deze kosteloos vervangen. Gaat de boom nadien teloor door ziekte, ouderdom of anderszins dan zal, indien de aanvrager dit wenst, een nieuwe boom voor de bovengenoemde prijs of wat op dat moment de prijs voor een nieuwe aanvraag zal zijn, voor de aanvrager worden aangeplant. Stelt de aanvrager hier geen prijs (meer) op of reageert hij niet binnen één jaar nadat het zich heeft voorgedaan, dan heeft de stichting het recht de standplaats aan een derde te gunnen. Indien de stichting niet beschikt over het juiste adres van de aanvrager dan zal zij gedurende een jaar een oproep om contact met de stichting op te nemen op de betreffende standplaats aanbrengen.

Na aanplant zijn de bomen onderdeel van het Schiebroekse Park. Dit park is grotendeels op natuurlijke wijze ingericht. Het Gedenkbos sluit zich hierbij aan. Om die reden is het niet toegestaan om bloemen in plastic verpakking neer te leggen en kaarsen of andere voorwerpen bij de bomen achter te laten. Ook het bijplaatsen van urnen is niet toegestaan: het bos bevindt zich op openbaar terrein. Het terrein is omheind teneinde schade door de in het park lopende Schotse runderen te voorkomen. Het hek is niet afgesloten; het gedenkbos is vrij toegankelijk.

Sponsoring

Laat het Gedenkbos groeien en bloeien!

Het Gedenkbos bestaat uit levend groen. Het zien groeien en gedijen van een boom, speciaal voor een met naam genoemde overleden dierbare, wordt door velen ervaren als een grote steun bij rouwverwerking. De belangstelling voor het plaatsen van een boom is dan ook groot. Maar de kosten van aanplant van een boom met redelijke stamomvang en een bijbehorend paaltje met gedenkplaat kunnen voor sommigen een belemmering zijn.

De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park is opgericht met de bedoeling het voor een ieder mogelijk te maken een boom aan te planten tegen een redelijke prijs in plaats van enige honderden euro’s. Het streefbedrag is een eigen bijdrage van € 150,- per boom. De overige kosten hoopt de stichting te kunnen bekostigen uit giften, zowel eenmalige als periodieke bijdragen, subsidies en legaten.

Dankzij een aantal giften van particulieren is het bos al verfraaid met een bankje en een naambord bij de ingang van het bos. Recentelijk is de aanplant van twintig nieuwe bomen mogelijk gemaakt door een subsidie van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.

Mocht u de stichting willen ondersteunen dan kunt u dit doen door storting op

NL 98 TRIO 0254 8309 51 t.n.v. Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park.

Zowel eenmalige als periodieke giften zijn heel welkom.

Doordat de stichting de ANBI-status heeft kunt u uw gift in mindering brengen op uw inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels.